Polski English
 • Szukaj

  Elektronika i Telekomunikacja studia stacjonarne

     Studia na tym kierunku zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej i naukowej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji i są prowadzone jako studia dwustopniowe.          

     Studia stacjonarne 1-go stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji.

     Absolwenci studiów 1-go stopnia  nabywają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do projektowania, wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

     Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

      Studia stacjonarne 2-go stopnia trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej, a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie wybranej specjalności.

     Absolwent studiów 2-go stopnia jest przygotowany do kreowania postępu technicznego oraz posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w obszarach współczesnej elektroniki i telekomunikacji, a także kierowania zespołami ludzkimi.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 3-go stopnia (doktoranckich).
  W pierwszym semestrze studiów (wspólnym dla wszystkich studentów kierunku EiT) przyszły Absolwent uzyskuje uzupełniające przygotowanie teoretyczne z przedmiotów podstawowych(matematyka, procesy stochastyczne, metody numeryczne, metody optymalizacji) i kierunkowych(technika światłowodowa i fotonika, programowalne układy cyfrowe, kompatybilność elektromagnetyczna, teoria informacji i kodowania, bezpieczeństwo systemów informacyjnych, niezawodność i diagnostyka, projektowanie sieci telekomunikacyjnych).

   

  PROFIL ABSOLWENTA


  Studia stacjonarne 1-go i 2-go stopnia

  Dalsze ukierunkowanie kształcenia obejmuje przedmioty kierunkowe i specjalnościowe zróżnicowane dla poszczególnych modułów:
  Moduł Elektronika (E)
  Przedmioty kierunkowe: technika wysokich częstotliwości, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, układy i systemy scalone.
  Przedmioty specjalnościowe: języki opisu sprzętu, systemy cyfrowe w technice ASIC, technika sensorowa, sieci teletransmisyjne i urządzenia sieciowe, komputerowe systemy pomiarowe, sprzętowa implementacja algorytmów, transmisja danych, fotowoltaika i odnawialne żródła energii.
  Moduł Telekomunikacja (T)
  Przedmioty kierunkowe: techniki multimedialne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
  Przedmioty specjalnościowe: języki programowania obiektowego, systemy komutacji, techniki WWW i obiektowe języki skryptowe, sieci światłowodowe, bazy danych, systemy komórkowe, zarządzanie sieciami i usługami, telekomunikacja cyfrowa.
  Uaktualnienie wykształcenia przyszłego Absolwenta następuje poprzez 2 (moduł E) lub 3 (moduł T) przedmioty obieralne.
  Znaczny udział zajęć praktycznych (z przedmiotów podstawowych, kierunkowych specjalnościowych: ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe wspomagane narzędziami komputerowymi oraz ćwiczenia rachunkowe), nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratoria z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych, a także 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych, zapewniają odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych  Absolwenta.
  Studia prowadzą również do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych, a także wybranej wiedzy z zakresu przedmiotów ekonomicznych, co umożliwi Absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym w tym, na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, co ułatwi  mu funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej.
  Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala Absolwentowi kontynuować kształcenie na studiach 2-go stopnia na uczelniach akademickich, a także na podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.
  •         Urządzenia i systemy teleinformatyki (moduł E)
  •         Sensory i mikrosystemy (moduł E)
  •         Sieci i usługi telekomunikacyjne (moduł T )
  Na wszystkich specjalnościach na module E prowadzone są przedmioty specjalnościowe takie jak: analogowe układy CMOS w technice VLSI, systemy specjalizowane, zaś na module T: zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, techniki transmisji cyfrowych, modelowanie i symulacja sieci i usług).
  Dalsze uprofilowanie kształcenia dokonywane jest w ramach bloku sześciu przedmiotów obieralnych, zestawionych niżej dla poszczególnych specjalności.
  Urządzenia i systemy teleinformatyczne: urządzenia i protokoły lokalnych sieci komputerowych, architektury komputerów, techniki i algorytmy multimedialne w aplikacjach sieciowych, sieci rozległe z protokołami IP, bezprzewodowe sieci i systemy teleinformatyczne, rozproszone systemy sieciowe.
  Sensory i mikrosystemy: projektowanie i techniki wytwarzania mikrosystemów, mikrosensory półprzewodnikowe, alternatywne źródła energii, projektowanie aparatury elektronicznej w oparciu o systemy CAD, nanoelektronika, montaż w elektronice i systemy testujące.
  Sieci i usługi telekomunikacyjne: bezprzewodowe systemy transmisji danych, system WWW- SED i PHP, cyfrowe biblioteki wideo, modele biznesowe sieci i usług telekomunikacyjnych, zunifikowane systemy sygnalizacji, systemy łączności globalnej.
   

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych. Oprócz tego część absolwentów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych, systemów automatyki i robotyki, specjalistycznej aparatury kontrolno- pomiarowej oraz medycznej, a także w małych i dużych firmach oferujących nowe usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności bezprzewodowej.
  Absolwent będzie mógł również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
  Absolwenci  studiów 2-go stopnia są przygotowani również do pracy w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowych i  badawczych.